Regulamin

§ 1. Użyte terminy i definicje

W ramach niniejszego regulaminu nadaje się poniższym terminom następujące znaczenia:

Operator – spółka Polska Grupa Prawnicza sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. 1905 roku 7A/206, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000769046;

 1. Serwis – ogólnodostępny serwis internetowy, obsługiwany przez Operatora pod domeną www.beznakazu.pl ;
 2. Pełnomocnik – osoba posiadająca uprawnienia Adwokata lub Radcy Prawnego i wykonująca jeden z tych zawodów posiadająca umowę z Operatorem Serwisu na obsługę Użytkowników;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego późniejszymi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub też jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu ;
 5. Powód- osoba fizyczna lub osoba prawna pozywającą do sądu Użytkownika o wydanie nakazu zapłaty.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Przedstawione poniżej zasady regulują korzystanie z Serwisu, stanowiąc jednocześnie regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późn. zm.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookie i JavaScript.

 

§ 3. Usługi

 1. Operator zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu udostępnia Użytkownikowi Serwis umożliwiający wypełnienie formularza w zakresie:
  • Wprowadzenie danych kontaktowych,
  • Przekazanie przez Użytkownika dokumentów w celu oceny prawnej wystawionego przez sąd nakazu zapłaty,
  • Dodanie opisu zgłaszanej sprawy z punktu widzenia Użytkownika ,
 2. Operator za ocenę wydanego nakazu zapłaty, jak również za przekazanie informacji Użytkownikowi o możliwości unieważnienia wystawionego nakazu zapłaty nie pobiera opłat.
 3. W celu zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług, Serwis może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony Serwisu w powyższy sposób i w powyższym zakresie.
 5. Operator zobowiązuje się do kontaktu z Użytkownikiem w przeciągu 48 godzin od otrzymania wypełnionego przez Użytkownika formularza w celu udzielenia odpowiedzi czy jest możliwość unieważnienia wystawionego nakazu zapłaty.
 6. Pełnomocnik na podstawie udzielonego przez Użytkownika pełnomocnictwa zobowiązuje się do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

§ 4. Zlecenie reprezentowania

 1. Zlecenie reprezentowania Użytkownika przed sądem w celu unieważnienia wystawionego nakazu zapłaty Użytkownik złoży na ręce wskazanego przez Operatora Pełnomocnika pełnomocnictwo procesowe.
 2. Użytkownik na wezwanie Pełnomocnika lub Operatora zobowiązany jest do wniesienia opłat takich jak:
  • opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych,
  • uzupełnienie opłaty stosunkowej w wysokości wskazanej przez sąd,
  • opłat na pokrycie kosztów korespondencji ze stroną powodową, sądami i komornikami.

 

§5. Wynagrodzenie Pełnomocnika

 1. Pełnomocnikowi za czynności wymienione w Umowie przysługuje wynagrodzenie w wysokości całości kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych od Powoda przez sąd oraz przyznanych przez komornika. Wszelkie wpłaty od Powoda lub od komornika należą się w pierwszej kolejności Pełnomocnikowi tytułem wynagrodzenia aż do momentu jego całkowitej zapłaty.
 2. Stawki wynagrodzenia Pełnomocnika wynoszą zgodnie z rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667), oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668).
 3. Użytkownik zapłaci równie Pełnomocnikowi w całości koszty wskazane w § 5 pkt.1 nie zależnie od wyniku sprawy jeśli:
  • Użytkownik wypowiedział pełnomocnictwo Pełnomocnikowi w trakcie prowadzenia sprawy,
  • Użytkownik nie dopełnił jednego z punków zawartych w Regulaminie,
  • Użytkownik zawarł umowę ugody z Powodem nie uwzględniając w umowie kosztów należnych Pełnomocnikowi z tytułu zastępstwa procesowego i zastępstwa procesowego w egzekucji,
 4. Wszelkie czynności Pełnomocnika lub Operatora nie wymienione w Regulaminie wymagają uzgodnienia pomiędzy stronami wysokości wynagrodzenia płatnego przez Użytkownika.

§6. Odstąpienie i rozwiązanie umowy

 1. Pełnomocnik może odstąpić od sporządzenia sprzeciwu jeśli przedstawione przez Użytkownika tezy, lub dowody uzna, za nierzetelne, lub mało prawdopodobne, a Użytkownik nie przedstawił wiarygodnych dowodów w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Pełnomocnika,

§7. Zakres odpowiedzialności operatora

 1. Operator jest stroną umowy o zastępstwo procesowe zawartej z Użytkownikiem.
 2. Operator ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Pełnomocnika zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zastępstwo procesowe, w szczególności za niezachowanie przez niego należytej staranności wymaganej od osoby wykonującej zawód adwokata lub radcy prawnego.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Użytkownika w Serwisie nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych oświadczeń lub dowodów.

 

§8. Zakres dozwolonego korzystania z serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie w jakim jest to potrzebne do dochodzenia swoich praw w postępowaniu przed sądem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że jego przedstawiciele będą przestrzegali wszystkich zobowiązań zawartych w Regulaminie. Wszelkie formy korzystania z Serwisu przez te osoby będą przez Operatora traktowane jak działania samego Użytkownika.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 1.11.2016 roku.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Operatora i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia i zaakceptowania przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji i usunięcia Konta, pod warunkiem nie posiadania spraw w trakcie prowadzenia przez Operatora, lub Pełnomocnika.
 5. Wszelkie reklamacje należy kierować do Operatora drogą mailową na adres: kontakt@beznakazu.pl.
 6. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji Użytkownika wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Operatora. Operator dołoży wszelkich starań, aby czas ten był krótszy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik w związku z wykonaną usługą będzie chciał wdać się w spór z Operatorem , Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy pośrednictwa mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 9. Wszystkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone dla Polska Grupa Prawnicza Sp. z o.o.. Prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania części lub całości treści Serwisu, w tym wszystkich dostępnych danych w Serwisie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z pózn. zm.). Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za zgodą Operatora .