SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

Dobrodziejstwo sankcji kredytu darmowego, to pojęcie, które odnosi się do kredytów konsumenckich, (czyli nieprzekraczających kwoty 255 550 tys. zł).

Przepisy prawa pozwalają w określonych sytuacjach na skorzystanie z instytucji sankcji kredytu darmowego. Założeniem jest ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami pożyczkodawców.

KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO

Prawo do skorzystania z instytucji sankcji kredytu darmowego pojawia się w sytuacji, gdy pożyczkodawca naruszył przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dn. 12 maja 2011 roku.
To właśnie przepisy tej ustawy są podstawą prawną do złożenia takiego oświadczenia.

SKUTEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

Na skutek skutecznie złożonego i zasadnego oświadczenia, pożyczkodawca zostaje całkowicie pozbawiony przychodów, które uzyskałby gdyby nie naruszył obowiązków ustawowych. Oznacza to, że wobec konsumenta wygasają wówczas wszelkie roszczenia, dotyczące odsetek oraz kosztów związanych z udzieleniem kredytu. Co ważne, odsetki i koszty, które już zostały poniesione przez konsumenta, podlegają bezwzględnemu zwrotowi.

Innymi słowy, na podstawie art. 45 ustawy o kredycie konsumenckich z dnia 12 maja 2011 roku w przypadku naruszenia przez pożyczkodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust.1 pkt 1-8,10,11,14-17 art. 31-33. art 33a-36c, konsument po złożeniu pisemnego oświadczenia zwraca kredyt bez odsetek i kosztów w terminie ustalonym w umowie – a więc oddaje jedynie otrzymany kapitał.

TERMIN NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA

Przepisy wskazują, iż konsument ma prawo na złożenie oświadczenia sankcji kredytu darmowego w terminie 1 roku od dnia wykonania umowy.

Tu warto jednak nadmienić, że pożyczkodawcy bardzo często błędnie uznają dzień wykonania umowy za dzień wypłaty środków na konto konsumenta. Jest to nieprawidłowe i niezgodne z przepisami. Umowa wykonuje się, bowiem, dopiero w momencie, kiedy wszystkie obowiązki łączące strony zostaną spełnione. Upraszczając, pożyczka musi zostać wypłacona, następnie spłacona, a jeśli po jej spłacie konsumentowi należy się jakikolwiek zwrot, musi on także zostać rozliczony i zwrócony. Dopiero po spełnieniu wszystkich obowiązków łączących strony, umowę uznaje się ją za wykonaną.

Instytucje finansowe wykorzystują niewiedzę konsumentów, próbując obejść przepisy prawa licząc jednocześnie, że konsument o tym nie wie i zaakceptuje ich argumentację. Dlatego tak ważne jest to, aby korzystać z usług profesjonalistów, którzy doskonale znają przepisy ustawy i wiedzą jak należy działać, nie pozostawiając bez odpowiedzi twierdzeń pożyczkodawców, że oświadczenie uznane zostaje za nieskuteczne.

W sytuacji, gdy pismo składa konsument, na tym etapie poprzestaje, myśląc, że faktycznie jego oświadczenie jest bezzasadne – wygrywa na tym jedynie pożyczkodawca, który zwyczajnie oszukuje w ten sposób konsumenta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i zdając sobie sprawę, ze przepisy ustawy nie są proste do zrozumienia a samo prowadzenie korespondencji z placówkami finansowymi, przedkładanie pism i udzielenie skutecznych odpowiedzi na ich twierdzenia nie jest łatwe, wyspecjalizowaliśmy się w tej wąskiej dziedzinie. Reprezentujemy państwa od momentu złożenia oświadczenia o sankcji kredytu darmowego do wygrania sprawy.

Doświadczenie nabyte przez nas przez lata, daje nam przewagę – wiemy jak wystąpić w imieniu konsumenta i jak radzić sobie placówkami udzielającymi kredyty czy pożyczki. Znamy ich specyfikę działania, sposób obrony i próby obejścia przepisów. Dlatego pozostajemy do dyspozycji i jako profesjonaliści zajmiemy się sprawą od początku do końca!